پرفروش ترین دستگاه های فوم بتن شرکت

اجرای فوم بتن

تاریخ92/4/2

اجرای فوم بتن توسط دستگاه فوم بتن مدل AR-F3 پروژه مسکونی آقای مهندس واعظ ( میثاق 4/12 )
مقاومت لازم در این پروژه برای کف سازی فوم بتن در طبقات 10 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع میباشد.

تاریخ91/9/14

اجرای فوم بتن توسط دستگاه فوم بتن مدل AR-F3 در پروژه مسکونی آقای مهندس دهنوی ( الهیه 3 )
مقاومت لازم در این پروژه برای کف سازی فوم بتن در طبقات 10 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع میباشد.

تاریخ92/3/28
اجرای فوم بتن توسط دستگاه فوم بتن مدل AR-F2 در پروژه مسکونی آقای مهندس علوی ( سیدرضی 44 )
مقاومت لازم در این پروژه برای کف سازی فوم بتن در طبقات 10 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع میباشد.

تاریخ91/8/2

اجرای فوم بتن توسط دستگاه فوم بتن مدل AR-F4 در پروژه مرکز درمانی گوهرسا ( نبش چهارراه مهدی )
مقاومت لازم در این پروژه برای کف سازی فوم بتن در طبقات 12 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع میباشد.

تاریخ91/9/28

اجرای فوم بتن توسط دستگاه فوم بتن مدل AR-F3 در حسینیه آیت ا... شاهرودی ( پارکینگ)
ضخامت فوم بتن اجرا شده 45 سانتیمتر
مقاومت لازم در این پروژه برای کف سازی فوم بتن در پارکینگ 15 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع میباشد.

تاریخ92/2/18
اجرای فوم بتن توسط دستگاه فوم بتن مدل AR-F3 در پروژه مسکونی آقای رفیعی پور ( امیریه 13 )
ضخامت فوم بتن اجرا شده 10 سانتیمتر
مقاومت لازم در این پروژه برای کف سازی فوم بتن در طبقات 10 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع میباشد.

فوم بتن

فوم بتون