پرفروش ترین دستگاه های فوم بتن شرکت

اجرای فوم بتن

تاریخ91/8/17
اجرای فوم بتن توسط دستگاه فوم بتن مدل AR-F2 در پروژه پروژه هتل در مشهد (سپاه خوزستان )
ضخامت فوم بتن اجرا شده 8 سانتیمتر
مقاومت لازم در این پروژه برای کف سازی فوم بتن در طبقات 10 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع میباشد.

تاریخ91/4/18

اجرای فوم بتن توسط دستگاه فوم بتن مدل AR-F3 در پروژه مسکونی آقای عطایی ( عنصری غربی 11 )
ضخامت فوم بتن اجرا شده 9 سانتیمتر
مقاومت لازم در این پروژه برای کف سازی فوم بتن در طبقات 10 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع میباشد.

تاریخ91/10/208
اجرای فوم بتن توسط دستگاه فوم بتن مدل AR-F3 در پروژه ساختمان اداری الهیه ( شرکت آبادگران الهیه 20)
ضخامت فوم بتن اجرا شده 13 سانتیمتر
مقاومت لازم در این پروژه برای کف سازی فوم بتن در طبقات 10 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع میباشد.

تاریخ91/4/18
اجرای فوم بتن توسط دستگاه فوم بتن مدل AR-F3 در پروژه مسکونی آقای مهندس یگانه ( نبش رضوی 34 )
مقاومت لازم در این پروژه برای کف سازی فوم بتن در طبقات 10 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع میباشد.

تاریخ91/7/20
اجرای فوم بتن توسط دستگاه فوم بتن مدل AR-F3 در پروژه سرزمین موج های آبی
ضخامت اجرا شده برای پرکردن استخر کودکان 60 سانتیمتر
مقاومت لازم در این پروژه برای کف سازی فوم بتن 15 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع میباشد.

تاریخ91/4/10
اجرای فوم بتن توسط دستگاه فوم بتن مدل AR-F3 در پروژه برج الماس ( بنیاد مسکن )
ضخامت فوم بتن اجرا شده 10 سانتیمتر
مقاومت لازم در این پروژه برای کف سازی فوم بتن در طبقات 10 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع میباشد.

فوم بتن

فوم بتون