پرفروش ترین دستگاه های فوم بتن شرکت

اجرای فوم بتن

تاریخ91/8/08
اجرای فوم بتن توسط دستگاه فوم بتن مدل AR-F3 در پروژه برج یاقوت (بنیاد مسکن)
ارتفاع پمپاژ فوم بتن 12 طبقه
ضخامت فوم بتن اجرا شده 10 سانتیمتر
مقاومت لازم در این پروژه برای کف سازی فوم بتن در طبقات 10 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع میباشد.

تاریخ92/1/06
اجرای فوم بتن توسط دستگاه فوم بتن مدل AR-B1 در پروژه مسکونی آقای آموزگار ( بلوار لادن بین 14 و 16 )
ضخامت فوم بتن اجرا شده 11 سانتیمتر
مقاومت لازم در این پروژه برای کف سازی فوم بتن در طبقات 10 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع میباشد.

تاریخ91/4/18
اجرای فوم بتن توسط دستگاه فوم بتن مدل AR-F3 در پروژه مسکونی آقای برون سرا ( امامت 8 )
ضخامت فوم بتن اجرا شده 7 سانتیمتر
مقاومت لازم در این پروژه برای کف سازی فوم بتن در طبقات 12 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع میباشد.

تاریخ 91/2/04
اجرای فوم بتن توسط دستگاه فوم بتن مدل ARF-3 پروژه 500 واحدی مهر بانوان شاندیز ( شرکت مرمر بتن )
مقاومت لازم در این پروژه برای کف سازی 8 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع میباشد.

تاریخ 92/2/3
اجرای کف سازی با فوم بتن توسط دستگاه مدل AR-f2 پروژه مسکونی آقای هاشم زاده( خیابان حافظ 20 )
ضخامت اجرا شده 5 سانتیمتر
مقاومت لازم در این پروژه برای کف سازی فوم بتن در طبقات 8 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع میباشد.

تاریخ 92/3/05
اجرای کف سازی با فوم بتن توسط دستگاه مدل فوم بتن AR-f2 پروژه نوسازی مدارس آقای زمرشدی
( بولوار بهمن -بهمن 24/4 )
ضخامت فوم بتن اجرا شده 12 سانتیمتر
مقاومت لازم در این پروژه برای کف سازی فوم بتن در طبقات 10 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع میباشد.

فوم بتن

فوم بتون