دستگاه های فوم بتن

 

دستگاه پرتابل فوم بتن صادراتی و پیشرفته تکفازمدلAR-B1 
بهترین دستگاه برای استفاده درپروژه های مسکونی شهری و پروژه های بزرگ
با توان توليد 50 الی 65 متر مكعب در یک شیفت کاری

 

 تک فاز مدل AR- B2
با توان توليد 45 الی 60 متر مكعب در یک شیفت کاری
قابل استفاده برای پروژه های مسکونی شهری

 

 

 دستگاه فوم بتن صادراتی و پیشرفته سه فازمدل AR-L1
با توان توليد 65 الی 80 متر مكعب در یک شیفت کاری

پیشنهاد شرکت

 

 

 


دستگاه فوم بتن سه فاز مدل AR- L2
با توان توليد 60 الی 75 متر مكعب در یک شیفت کاری

 

دستگاه فوم بتن دو منظوره و ارتقاء یافته سه فاز مدل AR- M1 بتن با توان 40متر مکعب تولید بلوکCLC به روش تفکیکی و80 متر مکعب تولید فوم بتن

 

 

 

دستگاه فوم بتن سه فاز مدل اختصاصی AR- M2
با توان توليد80 متر مكعب قابلیت پمپاژ تا ارتفاع 70 متر

پیشنهاد برای پمپاژبالای 50 متر

 

 دستگاه پرتابل فوم بتن مدلAR- F3
با توان توليد 65 الی 85 متر مكعب در یک شیفت

پیشنهاد شرکت

 

 

 دستگاه فوم بتن مدلAR- F2
با توان توليد 65 الی 85 متر مكعب در یک شیفت

 

 

دستگاه فوم بتن مدل AR-F4

توان تولید 65 متر مکعب در8 ساعت و با قابلیت تامین برق دستگاه و اختلاط یونولیت

  

 

 دستگاه فوم بتن  مدلAR- F1
با توان توليد 50 الی 60 متر مكعب دریک شیفت

 

 

 

 

 دستگاه  مدل AR-N

برای حمل ونقل زیاد

قابلیت نصب تکفاز و سه فاز

 

 


 

 دستگاه فوم بتن مدل AR-G1  بدون اسکرو سیمان

با قابلیت باز شدن چرخها به صورت پروانه ای و چسبیدن کامل دستگاه به سطح زمین

توان تولید 45 متر مکعب در 8 ساعت

 

 
 

دستگاه تکفاز فوم بتن مدل AR-G2 ،بدون اسکرو سیمان

با قابلیت باز شدن چرخها به صورت پروانه ای و چسبیدن کامل دستگاه به سطح زمین

توان تولید 40 متر مکعب در 8 ساعت

 

 
 

 دستگاه پرتابل تحت فشار (بادی) تک فاز مدل AR- V2 شرکت ماشین سازی آریا فوم بتن

با توان توليد 30 متر مكعب در یک شیفت

قابل استفاده برای پروژه های مسکونی شهری

فوم بتن

فوم بتون