مقاومت هبلکس در برابر اتش چقدر است؟

هبلکس و مقدار مقاومت ان در برابر آتش

هبلكس به علت انتقال حرارت اندک و ظرفيت حرارتي بالا در ساختار خود گرما را بسيار اندک منتقل مي نمايد.

پس میتوان گفت هبلکس خود مانع انتقال اتش است و میتوان ان را به عنوان مصالحی که خود جلوگیری از اتتش میکند نام برد

 بنابراين هبلکس در هنگام حریق  خود مانع  گسترش اتش وشده و این امر  باعث شده تا هبلکس را در دسته از ديوارهاي ضد آتش قرار ميدهد.

 یکیدیگر از مزیتهای هبلکس در هنگام اتش سوزی میتوان به این نکته اشاره کرد که هبلکس هیچگونه بخاری و گاز سمی از خود عبور نمیدهد و خودهم هیچگونه گاز سمی در مقیاس بالا ایجاد نمیکند

میتوان به راحتی هبلکس را در انواع ساختمانهای اداری و دولتی و هتل اپارتانها و مراکز حساس  استفاده نمود

 

 

 

فوم بتن

فوم بتون