اجرای فوم بتن

تاریخ92/04/25
اجرای فوم بتن توسط دستگاه فوم بتن سبک ( بتن سبک کفی ) مدل AR-F3 در پروژه مسکونی بلوار میثاق -میثاق 12 - اقای مهندس مددی
ارتفاع پمپاژ فوم بتن 18 متر
مقاومت لازم در این پروژه برای کف سازی فوم بتن سبک در طبقات 10 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع میباشد.

تاریخ92/04/21
اجرای فوم بتن توسط دستگاه فوم بتن سبک ( بتن سبک کفی ) مدل AR-F3 در پروژه مسکونی بلوار سجاد بنفشه 8 اقای مهندس قنادان
ارتفاع پمپاژ فوم بتن 18 متر
مقاومت لازم در این پروژه برای کف سازی فوم بتن سبک در طبقات 10 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع میباشد.

تاریخ92/04/17
اجرای فوم بتن توسط دستگاه فوم بتن سبک ( بتن سبک کفی ) مدل AR-F3 در پروژه مسکونی خیابان رودکی 24-اقای مهندس کردی
ارتفاع پمپاژ فوم بتن 17 متر
مقاومت لازم در این پروژه برای کف سازی فوم بتن سبک در طبقات 10 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع میباشد.


تاریخ92/04/16
اجرای فوم بتن توسط دستگاه فوم بتن ( بتن سبک کفی ) مدل AR-F3 در پروژه مسکونی خیابان پیروزی 20-خیابان حق شناس- اقای مهندس ایوبی نیا
ارتفاع پمپاژ فوم بتن 17 متر
مقاومت لازم در این پروژه برای کف سازی فوم بتن در طبقات12 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع میباشد.


تاریخ92/04/12
اجرای فوم بتن توسط دستگاه فوم بتن مدل AR-F3 در پروژه مسکونی اقای مهندس حسن زاده (جلال آل احمد)
ارتفاع پمپاژ فوم بتن 15 متر
مقاومت لازم در این پروژه برای کف سازی فوم بتن در طبقات 10 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع میباشد.


تاریخ91/11/18
اجرای فوم بتن توسط دستگاه فوم بتن مدل AR-F3 در پروژه برج نگین (بانک پاسار گاد)
ارتفاع پمپاژ فوم بتن 46 متر
مقاومت لازم در این پروژه برای کف سازی فوم بتن در طبقات 10 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع میباشد.

فوم بتن

فوم بتون