اجرای فوم بتن

تاریخ91/9/28

اجرای فوم بتن توسط دستگاه فوم بتن مدل AR-F3 در حسینیه آیت ا... شاهرودی ( پارکینگ)
ضخامت فوم بتن اجرا شده 45 سانتیمتر
مقاومت لازم در این پروژه برای کف سازی فوم بتن در پارکینگ 15 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع میباشد.

تاریخ92/2/18
اجرای فوم بتن توسط دستگاه فوم بتن مدل AR-F3 در پروژه مسکونی آقای رفیعی پور ( امیریه 13 )
ضخامت فوم بتن اجرا شده 10 سانتیمتر
مقاومت لازم در این پروژه برای کف سازی فوم بتن در طبقات 10 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع میباشد.

تاریخ91/8/17
اجرای فوم بتن توسط دستگاه فوم بتن مدل AR-F2 در پروژه پروژه هتل در مشهد (سپاه خوزستان )
ضخامت فوم بتن اجرا شده 8 سانتیمتر
مقاومت لازم در این پروژه برای کف سازی فوم بتن در طبقات 10 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع میباشد.

تاریخ91/4/18

اجرای فوم بتن توسط دستگاه فوم بتن مدل AR-F3 در پروژه مسکونی آقای عطایی ( عنصری غربی 11 )
ضخامت فوم بتن اجرا شده 9 سانتیمتر
مقاومت لازم در این پروژه برای کف سازی فوم بتن در طبقات 10 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع میباشد.

تاریخ91/10/208
اجرای فوم بتن توسط دستگاه فوم بتن مدل AR-F3 در پروژه ساختمان اداری الهیه ( شرکت آبادگران الهیه 20)
ضخامت فوم بتن اجرا شده 13 سانتیمتر
مقاومت لازم در این پروژه برای کف سازی فوم بتن در طبقات 10 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع میباشد.

تاریخ91/4/18
اجرای فوم بتن توسط دستگاه فوم بتن مدل AR-F3 در پروژه مسکونی آقای مهندس یگانه ( نبش رضوی 34 )
مقاومت لازم در این پروژه برای کف سازی فوم بتن در طبقات 10 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع میباشد.

فوم بتن

فوم بتون