اجرای فوم بتن

تاریخ 92/2/3
اجرای کف سازی با فوم بتن توسط دستگاه مدل AR-f2 پروژه مسکونی آقای هاشم زاده( خیابان حافظ 20 )
ضخامت اجرا شده 5 سانتیمتر
مقاومت لازم در این پروژه برای کف سازی فوم بتن در طبقات 8 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع میباشد.

تاریخ 92/3/05
اجرای کف سازی با فوم بتن توسط دستگاه مدل فوم بتن AR-f2 پروژه نوسازی مدارس آقای زمرشدی
( بولوار بهمن -بهمن 24/4 )
ضخامت فوم بتن اجرا شده 12 سانتیمتر
مقاومت لازم در این پروژه برای کف سازی فوم بتن در طبقات 10 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع میباشد.

تاریخ 91/5/3
اجرای کف سازی با فوم بتن توسط 2 عدد دستگاه فوم بتن مد AR-F3 , AR-F4 در پروژه پروژه 380 واحدی خاتم الاوصیاء
ضخامت فوم بتن اجرایی 5 سانتیمتر
مقاومت لازم در این پروژه برای کف سازی فوم بتن در طبقات 8 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع میباشد.

تاریخ 91/2/30
اجرای فوم بتن توسط دستگاه فوم بتن شرکت در پروژه 488 واحدی ( شرکت پاریز شرق ، آرمیتاژ )
ارتفاع پمپاژ فوم بتن 6 طبقه
ضخامت فوم بتن اجرایی 8 سانتیمتر
مقاومت لازم در این پروژه برای کف سازی فوم بتن در طبقات 10 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع میباشد.

تاریخ 92/3/25
اجرای فوم بتن امروز توسط دستگاه فوم بتن مدل AR -F3 در پروژه آستان قدس رضوی
(کف سازی صحن و پیاده روهای حرم مطهر)
ضخامت فوم بتن اجرایی بین 14 الی 30 سانتیمتر
مقاومت لازم در این پروژه برای کف سازی فوم بتن پیاده رو ها 13 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع میباشد.

تاریخ92/04/15
اجرای فوم بتن توسط دستگاه فوم بتن ( بتن سبک کفی ) مدل AR-F3 در پروژه مسکونی خیابان رودکی-اقای مهندس کردی
ارتفاع پمپاژ فوم بتن 17 متر
مقاومت لازم در این پروژه برای کف سازی فوم بتن در طبقات 10 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع میباشد.

نن

فوم بتن

فوم بتون