اجرای فوم بتن

تاریخ91/11/05
اجرای فوم بتن توسط دستگاه فوم بتن مدل AR-F3 در پروژه مسکونی آقای مهندس بزرگ زاده ( هویزه 7 )
ضخامت اجرایی فوم بتن 8 سانتیمتر
مقاومت لازم در این پروژه برای کف سازی فوم بتن در طبقات 11 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع میباشد.

تاریخ91/8/17
اجرای فوم بتن توسط دستگاه فوم بتن مدل AR-F3 در پروژه مسکونی آقای مهندس ارجمندنیا ( مجیدیه 27 )
ضخامت فوم بتن اجرا شده 11 سانتیمتر
مقاومت لازم در این پروژه برای کف سازی فوم بتن در طبقات 10 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع میباشد.

تاریخ92/3/11
اجرای فوم بتن توسط دستگاه فوم بتن مدل AR-n1 در پروژه مسکونی آقای تقدیسی ( نبش امام خمینی 64 )
اتفاع پمپاژ6 طبقه
ضخامت فوم بتن اجرایی 10 سانتیمتر
مقاومت لازم در این پروژه برای کف سازی فوم بتن در طبقات 10 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع میباشد.

تاریخ92/3/09
اجرای فوم بتن توسط دستگاه فوم بتن مدل AR-F3 در پروژه مسکونی آقای مسعودی ( امام خمینی 64 )
ضخامت فوم بتن اجرایی 14 سانتیمتر
مقاومت لازم در این پروژه برای کف سازی فوم بتن در طبقات 10 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع میباشد.

تاریخ 92/3/21

اجرای فوم بتن توسط دستگاه فوم بتن مدل AR-F3 در پروژه مسکونی آقای کفاش ( لادن 11 نبش چ اول )
مقاومت لازم در این پروژه برای کف سازی فوم بتن در طبقات 10 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع میباشد.

تاریخ92/2/30

اجرای فوم بتن توسط دستگاه فوم بتن مدل AR-F3 در پروژه مسکونی آقای مهندس زنوزی ( صیادشیرازی 57 )
مقاومت لازم در این پروژه برای کف سازی فوم بتن در طبقات 9 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع میباشد.

فوم بتن

فوم بتون