پرفروش ترین دستگاه های فوم بتن شرکت

 


به گزارش انجمن بتن سلولی سبک در اسفندماه سال گذشته همایش یکروزه بتن های سبک کفی، چالشهای توسعه در محل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تهران برگزار شد.
در این همایش که از ساعت ۸ صبح لغایت ۵ بعدازظهر به انجام رسید موضوعات و محورهای همایش توسط اساتید فن مورد بررسی قرار گرفت. در انتها نیز به تمامی شرکت کنندگان گواهی حضور در همایش توسط دبیرخانه همایش اعطا گردید. در ادامه جدول موضوعات و محورهای مورد بحث و برگزارکنندگان آنها ارائه شده است.

موضوعات و محورهای همایش بتنهای سبک کفی، چالشهای توسعه

فوم بتن

فوم بتون